ต้วอักษรวิ่ง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่พลศึกษา กลุ่ม1 Information and Communication Technology for Teachers

วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556


 การศึกษาของไทย

เทคโนโลยีได้ครอบคุมทุกอย่าง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้


วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประวัติสมาชิกในกลุ่ม

1.นางสาว จันทิมา แท่งทอง  ชื่อเล่น กระต่าย 554189072(หัวหน้ากลุ่ม)

2.นางสาว ศิริรัตน์  กุลวิเศษ   ชื่อเล่น นิดหน่อย 554189043(รองหัวหน้า)

3.นางสาว ภานุมาศ  จันทร์แพง ชื่อเล่น มิ้นท์นี้ 554189068 (เลขา)

4.นางสาว เสาวลักษณ์  อารมณ์ชื่น ชื่อเล่น เพชรซี่554189054 (เลขา)

5.นาย สมศักดิ์   จันทเขตต์  ชื่อเล่น  อึ่งอึง 554189067(เลขา)